GDPR

Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery
 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR ( General Data Protection Regulation ) je uceleným souborem
pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit, co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, 
dát jim vetší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25.května 2018. V ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Ve společnosti OBALY - VYŠKOV, s.r.o. (dále je "Společnost") jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR.
Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. 
Společnost přitom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce.
 
Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají - má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve Společnosti. Společnost mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.
 
Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které poskytl Společnosti
na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat v sídle společnosti na adrese Dědická 790/31a, 682 01 Vyškov.
 
Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo
na tuto skutečnost upozornit zástupce společnosti na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.